رفیق راه

اول رفیق راه را پیدا کن بعد حرکت کن

از اول تا آخر کار هیچ گاه رفقای راه را رها مکن که اگر جدا شوی خطرناک است و همنشین شیطان و خیالات خواهی شد . اگر هم خواستی وارد چاه طبیعت شوی باز ارتباطت را با رفقا قطع نکن تا در مواقع ضروری کمکت کنند . من خودم دیده ام افرادی که از رفقا بریده اند و تک افتاده اند چه عاقبت بدی داشته اند .

/ 0 نظر / 16 بازدید